20 Jo Suburi

The jo is a 4-foot staff used in Japanese martial arts and Aikido. In this video Saito Sensei demonstrates 20 basic jo movements. Understanding these movements will help prepare for the 31 count jo kata.

\

Tsuki No Bu
1. Choku Tsuki – 0:42
2. Gaeshi Tsuki – 0:49
3. Ushiro Tsuki – 0:58
4. Tsuki Gedan Gaeshi – 1:07
5. Tsuki Jodan Gaeshi (Uchi) – 1:17

Shomen No Bu
6. Shomen Uchi Komi – 1:37
7. Renzoku Uchi Komi – 1:44
8. Shomen Uchi Gedan Gaeshi – 1:55
9. Shomen Uchi Ushiro Tsuki – 2:06
10.Gyaku Yokomen Ushiro Tsuki – 2:18

Katate No Bu
11.Katate Gidan Gaeshi – 2:34
12.Katate Toma Uchi – 2:42
13.Katate Hajiji Noji Gaeshi – 2:53

Hasso No Bu
14.Hasso Gaeshi Uschi – 3:09
15.Hasso Gaeshi Tsuki – 3:17
16.Hasso Gaeshi Ushiro Tsuki – 3:27
17.Hasso Gaeshi Ushiro Uchi – 3:39
18.Hasso Gaeshi Ushiro Harai – 3:50

Nagare No Bu
19. Hidari Nagare Gaeshi Uchi
20. Migi Nagare Gaeshi Tsuki